فرشید عیسی زاده اصلانیکی

تصویر وکیل

فرشید عیسی زاده اصلانیکی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سلماس
آدرس: خیابان قرنی تقاطع معلم ساختمان صدر طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144433183
    Cart