فرهاد شیرپنجه میاوقی

تصویر وکیل

فرهاد شیرپنجه میاوقی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان کیا طبقه 2 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141401045
    Cart