فریده علیزاده

تصویر وکیل

فریده علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: نوشین شهر
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144455755
    Cart