قادر خموئی تولی

تصویر وکیل

قادر خموئی تولی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان برق جنب درمانگاه فارابی ساختمان برج آسمان طبقه 7 واحد 51
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143483213
    Cart