لطفعلی شکوری

تصویر وکیل

لطفعلی شکوری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه خیابان مدنی روبروی زیر گذر ساختمان ماد طبقه دوم واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143454500
    Cart