مجید صداقت پرست صالح

تصویر وکیل

مجید صداقت پرست صالح

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان مدنی 2 کوچه 22
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144476102
    Cart