مجید محسن ریکانی

تصویر وکیل

مجید محسن ریکانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ دانش ساختمان آذربایجان طبقه 2 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144486585
    Cart