محمد باقر مهدی زاده

تصویر وکیل

محمد باقر مهدی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خ امام روبروی قرقره چی طبقه فوقانی میکرو سیستم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143611934
    Cart