محمد رضا نژاد نجفقلی

تصویر وکیل

محمد رضا نژاد نجفقلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندواب خیابان طالقانی شمالی روبروی مجتمع پزشکی طبقه2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143810958
    Cart