محمد صادق قربانی

تصویر وکیل

محمد صادق قربانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه-خ کشتگر (دانش یک سابق ) ساختمان آذربایجان طبقه ششم واحد 15
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143459521
    Cart