محمد غفار زاده

تصویر وکیل

محمد غفار زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار حسنی ساختمان آذربایجان نرسیده به پمپ بنزین طبقه 2 واحد 25
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144612655
    Cart