محمد قادر زاده

تصویر وکیل

محمد قادر زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان استان هیمن روبروی پاساژ گلستان طبقه فوقانی دفترخانه شماره 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143826581
    Cart