محمد قولنجی زیمدشتی

تصویر وکیل

محمد قولنجی زیمدشتی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه-خیابان حسنی-نرسیده به پمپ بنزین-ساختمان اداری و تجاری برج آسمان -طبقه 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141436103
    Cart