محمد هادی علایی

تصویر وکیل

محمد هادی علایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان بلوار فرمانداری کوچه اوستا 6 دفتر وکالت ایرانی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09188745721
    Cart