مرتضی اکبری

تصویر وکیل

مرتضی اکبری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خیابان امام جنب دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148188199
    Cart