مرتضی نجاری خلوت

تصویر وکیل

مرتضی نجاری خلوت

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوکان
آدرس: بوکان خیابان استاد هیمن پایین تر از شبکه بهداشت ، ساختمان استاد هیمن طبقه دوم واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09129307889
    Cart