مرتضی نجاری خلوت

تصویر وکیل

مرتضی نجاری خلوت

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تكاب
آدرس: تکاب خیابان 17 شهریور نبش کوچه چمران
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09903043073
    سبد خرید