مرضیه خضوعی

تصویر وکیل

مرضیه خضوعی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان مافی جنب دادگستری طبقه فوقانی دفتر خانه 53
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141464359
    Cart