مسعود داداشی

تصویر وکیل

مسعود داداشی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان آزادی جنب اداره کمیته امداد ساختمان قائم طبقه 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09123132499
    Cart