مسعود شمس نژاد

تصویر وکیل

مسعود شمس نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ برق نبش استادان طبقه فوقانی 2 داروخانه احمدی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121009258
    Cart