مسعود کیانی

تصویر وکیل

مسعود کیانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان انقلاب روبروی زندان قدیمی
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09145218942
    Cart