مصطفی طالبی

تصویر وکیل

مصطفی طالبی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ماكو
آدرس: ماکو بلوار رسالت طبقه سوم مجتمع انجمن حمایت از زندانیان
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143610723
    Cart