مقصود کریمی یوشانلوئی

تصویر وکیل

مقصود کریمی یوشانلوئی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان برق ساختمان آوا طبقه 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141436164
    Cart