منصور علی نژاد شهابی

تصویر وکیل

منصور علی نژاد شهابی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خ طالقانی شمالی نبش کوچه خرم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141810208
    Cart