منصور قانع

تصویر وکیل

منصور قانع

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوکان
آدرس: بوکان بلوار شهید حسن رمعوفی کوچه افشار یک
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144813977
    Cart