منوچهر بازادگان

تصویر وکیل

منوچهر بازادگان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست مجتمع مادر طبقه 5 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148343955
    Cart