منیره خضری

تصویر وکیل

منیره خضری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سیمینه
آدرس: سیمینه جنب دادگستری پایین تر از شهرداری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09356568425
    Cart