مهدی حسینی قرالری

تصویر وکیل

مهدی حسینی قرالری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان کاشانی خیابان دانش مجتمع الماس غرب طبقه 8 طبقه 806
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09126006042
    Cart