مهدی خدادادی

تصویر وکیل

مهدی خدادادی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: در مورخه 15 /9/91 تودیع پروانه نمود ه اند
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143498262
    Cart