مهدی محمدزاده

تصویر وکیل

مهدی محمدزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام روبروی اداره آموزش و پرورش
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144482039
    Cart