مهدی پیرمحمد زاده

تصویر وکیل

مهدی پیرمحمد زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه مافی روبروی دادگستری ساختمان مهدیس طبقه 4 واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141400562
    Cart