میر احمد کبیری

تصویر وکیل

میر احمد کبیری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی ساختمان 44 طبقه چهارم واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141419126
    Cart