میر حسن سید نژاد

تصویر وکیل

میر حسن سید نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان راهنمایی روبروی اداره راهنمایی نبش کوی نهم پلاک 38
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141497616
    Cart