نجات علی پور

تصویر وکیل

نجات علی پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: اارومیه خیابان شهید بهشتی روبروی کوچه 7 ساختمان تجارت طبقه 2 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141412141
    Cart