نجفعلی خردمند دیزجی

تصویر وکیل

نجفعلی خردمند دیزجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده- خ امام - کوچه مهرفر دفتر وکالت
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143436574
    Cart