نسرین جعفری گلمرز

تصویر وکیل

نسرین جعفری گلمرز

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کاشانی خیابان کشتگر مجتمع الماس غرب طبقه 6 واحد 603
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143468412
    Cart