نصرت اله اتابک

تصویر وکیل

نصرت اله اتابک

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام خیابان طرزی ساختمان پزشکان طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143452078
    Cart