نورعلی عباسعلی پور قشونی

تصویر وکیل

نورعلی عباسعلی پور قشونی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه میدان امام حسین کوچه انصار مجتمع پزشکی مهر واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141392659
    Cart