هادی علیی

تصویر وکیل

هادی علیی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه اول خیابان ارتش اولین کوچه سمت راست ساختمان معمار جمشید طبقه 4 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141495765
    Cart