هوشنگ حسن زاده سرایی

تصویر وکیل

هوشنگ حسن زاده سرایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام پاساژ مروارید طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143410005
    Cart