وحید وهابی خلوت

تصویر وکیل

وحید وهابی خلوت

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی مجتمع تیموری واحد 15
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141472102
    سبد خرید