پرشنگ صالحی راد

تصویر وکیل

پرشنگ صالحی راد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان شهید بهشتی روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09195495094
    Cart