پریسا صفری

تصویر وکیل

پریسا صفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان مدنی 2 کو چه آزمایشگاه میلانی سا ختمان یا قوت طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141470085
    Cart