چیمن ظریفی

تصویر وکیل

چیمن ظریفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان شهید رجایی روبروی خیابان ورزش ساختمان ظریفی طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141845750
    Cart