کبری بهروزی فرد

تصویر وکیل

کبری بهروزی فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان حسنی برج تجاری آسمان طبقه همکف
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141471495
    Cart