کریم نجفی

تصویر وکیل

کریم نجفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه 3 واحد 303
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143417360
    Cart