گلزار امینی بالکانلو

تصویر وکیل

گلزار امینی بالکانلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان طالقانی ، چهارراه طالقانی ، ساختمان میلاد نور طبقه 4 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143822865
    Cart