گل نسا جلیلی

تصویر وکیل

گل نسا جلیلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خ امام میدان شهرداری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144413584
    Cart