یداله حصاری

تصویر وکیل

یداله حصاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: میدان ایالت اول خیا بان امام کوچه مرزبان 2 ساختما ن وکلای طبقه اول غربی 81
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141416202
    Cart