یعقوب عباسی حدیدی

تصویر وکیل

یعقوب عباسی حدیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان کیان طبقه 5 پ 135
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144402815
    Cart