جمشید نظری گزنق

تصویر وکیل

جمشید نظری گزنق

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: نوشین شهر
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144404043
    Cart